SŁOWNICZEK POJĘĆ BANKOWYCH

SŁOWNICZEK POJĘĆ BANKOWYCH

Słowniczek najpopularniejszych pojęć:

 • IBAN – to międzynarodowy (60 krajów) standard numerowania kont bankowych.
 • Numer IBAN to po prostu nasz numer rachunku osobistego + litery PL (Polska) na jego początku. Przykład: PL11112222333344445555666677
 • Kod SWIFT – umożliwia wiarygodną telekomunikację międzybankową, głownie do transferu funduszów. Przykład: Swift mBank – BREXPLPWMBK
 • Konto bankowe – umożliwia przeprowadzanie rozliczeń pomiędzy podmiotami, z których jeden jest bankiem. Mogą je posiadać zarówno osoby fizyczne jak i podmioty prowadzące działalność prywatną. Zakładając rachunek bankowy, otrzymujemy do niego unikalny numer, który składa się z 26 cyfr.
 • Karta płatnicza – to elektroniczny instrument płatniczy, który służy nam do dostępu do pieniędzy zgromadzonych na naszym rachunku. Pozwala na dokonywanie bezgotówkowych transakcji i płatności (zakupy, bankomat, wpłatomat, internet, telefon).
 • Login/identyfikator klienta – to unikalny literowo-cyfrowy kod, nadany klientowi przez bank w celu identyfikacji właściciela konta w bankowości internetowej.
 • Token – urządzenie elektroniczne, generujące hasła do zabezpieczenia operacji dokonywanych przez internet.
 • Hasła jednorazowe – służą do potwierdzenia operacji wykonywanych na koncie, mogą być w formie karty-zdrapki lub SMS-a.
 • PIN – numer składający się z 4 cyfr (najczęściej) generowany przez bank do każdej karty płatniczej. Służy do potwierdzania transakcji w bankomatach oraz niektórych punktach usługowo-handlowych.
 • Marża – to część składowa oprocentowania kredytów. Jest to więc wysokość zarobku banku, z tytułu udzielanego nam kredytu.
 • Przewłaszczenie – jest to forma zabezpieczenia wierzytelności. Polega na przeniesieniu przez dłużnika prawa własności posiadanej rzeczy na wierzyciela.
 • Spread walutowy – to różnica między kursem kupna a sprzedaży określonych walut (np. USD/PLN). Kurs kupna to cena po jakiej daną walutę bank/kantor może od nas kupić. Natomiast kurs sprzedaży określa za ile daną walutę możemy w banku/kantorze kupić.
 • Stopa oprocentowania – jest to miernik przychodu, jaki przysługuje właścicielowi kapitału z racji udostępnienia go innym. Jeśli mówimy o sektorze bankowym, mamy do czynienia ze stopami oficjalnymi banku centralnego. Stopy rynkowe to oprocentowanie kredytów i depozytów pomiędzy bankami.
 • Stopa nominalna – oficjalne oprocentowanie.
 • Stopa realna – to oprocentowanie pomniejszone o wartość inflacji. Banki obliczając oprocentowanie depozytów i kredytów, posługują się stopą podstawową. Jest ona ustalana indywidualnie, z reguły w oparciu o stopy rynkowe.
 • Stopa oprocentowania stała – to roczna stopa procentowa, która nie ulega zmianie – niezależnie od sytuacji rynkowej.
 • Stopa oprocentowania zmienna – stopa procentowa, której nominalna wielkość jest wartością zmienną. Podawana jest w odniesieniu do innej wielkości, która stanowi parametr zmienności (przeważnie do stawki bazowej).
 • Wakacje kredytowe – umożliwiają nam zawieszenie spłaty kredytu na określony czas (np. jeden miesiąc w przeciągu roku lub przez kilka miesięcy raz na kilka lat).
 • Upadłość konsumencka – przysługuje tylko osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej. Które w zadłużenie wpadły z powodu wyjątkowych (niezależnych od nich) zdarzeń losowych. Upadłość możemy ogłosić raz na 10 lat.
 • Restrukturyzacja zadłużenia – sytuacja w której klient i bank mogą za obopólną zgodą, zmienić niektóre warunki kredytu. Np. zawiesić na pewien czas spłacanie rat lub uzupełnić zabezpieczenia (przewłaszczenie lub poręczenie).
 • Kredyt – rodzaj umowy zawieranej z bankiem, na podstawie której instytucja finansowa udostępnia nam ustaloną kwotę pieniężną, a my zobowiązujemy się do zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami – przed upływem przewidzianego w umowie terminu spłaty.
 • Inflacja – jest to spadek siły nabywczej pieniądza a przejawia się głównie tym, że ceny dóbr i usług wzrastają. Wraz z upływem czasu, jesteśmy po prostu w stanie kupić mniej za tę samą kwotę pieniędzy.
 • Karta debetowa – jest to karta płatnicza, którą bank wydaje nam do naszego rachunku. Obciąża nasze konto na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może jednak przekroczyć stanu środków dostępnych na naszym koncie.
 • Karta kredytowa – wydawana, kiedy bank przyzna nam limit kredytowy. Dzięki tej karcie możemy korzystać ze środków, których aktualnie na koncie nie posiadamy, aż do wysokości limitu wcześniej przyznanego nam przez bank. Zwykle na koniec miesiąca, bank przyśle nam wyciąg z transakcji i informacją dotyczącą spłaty. Sprawdź również artykuł – karta kredytowa a debetowa.
 • Bankomat – urządzenie służące przede wszystkim do wypłaty gotówki za pomocą karty płatniczej – magnetycznej lub chipowej. Obecnie bankomaty służą również do drukowania potwierdzeń, dostarczają informacji o stanie naszego konta, oraz przyjmują wpłaty.

Wiele innych, ciekawych informacji bankowych można również sprawdzić na stronie – https://najlepszekonta.com/