KONTO MAKLERSKIE

KONTO MAKLERSKIE DLA INWESTORÓW

W Polsce istnieje kilkadziesiąt podmiotów finansowych, zajmujących się branżą maklerską. Działają w oparciu o zezwolenia udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aktualnie liczba prowadzonych rachunków inwestycyjnych oscyluje wokół 1,5 miliona. 

Konto maklerskie – co to jest i kto może go założyć?

Jest to rachunek inwestycyjny, zakładany przez klienta w domu maklerskim. Służy do przechowywania informacji o posiadanych przez niego środkach pieniężnych i papierach wartościowych. Dzięki rachunkowi brokerskiemu klient ma możliwość dokonywania na giełdzie transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych.

Konto inwestycyjne może założyć zarówno osoba fizyczna jak i podmiot prawny. Klient indywidualny chcący otworzyć rachunek maklerski, musi być osobą pełnoletnią oraz posiadać ważny dokument tożsamości. W procesie zakładania konta, częstą praktyką domów/biur maklerskich jest stosowanie ankiet, które pozwalają ocenić wiedzę, doświadczenie i poziom świadomości ryzyka przyszłego inwestora.

Konto maklerskie – instrumenty finansowe

Jakie możliwości inwestycyjne ma klient, który jest posiadaczem rachunku maklerskiego? Gama dostępnych produktów i usług może się różnić u poszczególnych brokerów, ale pewne instrumenty są standardowe dla wszystkich:

 • Akcje – chyba najpopularniejszy z produktów. Są papierami wartościowymi, potwierdzającymi udział ich posiadacza w spółkach akcyjnych. Uprawniają do udziału w dywidendzie, czyli zyskach firmy.
 • Obligacje – rodzaj papieru wartościowego, który jest dowodem zaciągnięcia zobowiązania przez emitenta obligacji u jego nabywcy. W ustalonym terminie, emitent zobowiązuje się wykupić od nabywcy obligacje wraz z należnymi odsetkami.
 • Prawo wyboru – to dosyć specyficzny instrument, polegający na uzyskaniu przywileju pierwszeństwa zakupu nowo emitowanych akcji. Prawo to, można zbyć na giełdzie.
 • Derywaty, czyli instrumenty pochodne – nie mają formy papieru wartościowego, a ich wartość jest uzależniona od instrumentu bazowego (np.kursu akcji, wysokości stopy procentowej, a także bardziej niestandardowych wskaźników: liczby słonecznych dni, wielkości opadów śniegu i deszczu). Instrumenty pochodne dzielą się na dwa rodzaje:
 • Symetryczne, np. kontrakty terminowe (umowa pomiędzy dwoma stronami, z których jedna zobowiązuje się do zakupu w przyszłości i po określonej cenie np. akcji czy obligacji a druga strona zobowiązuje się do sprzedaży tych instrumentów po takiej samej cenie).
 • Niesymetryczne, np. opcje (dają prawo nabycia “call’ lub sprzedaży “put” określonego dobra po ustalonej z góry wartości.

Rodzaje zleceń maklerskich

Typy zleceń dzielą się wg dwóch kategorii: zlecenia biorące pod uwagę limity cenowe oraz czas ważności.

 • Limit ceny – składający zlecenie, określa maksymalną jego wartość. Przy transakcjach kupna, jest to górny limit po którym inwestor zgadza się na zakup instrumentu finansowego lub papieru wartościowego. Natomiast przy sprzedaży, jest to dolny limit po którym inwestor zgadza się na sprzedaż.
 • Zlecenie PKC (po każdej cenie) – wystawiający zlecenie nie określa górnych i dolnych limitów transakcji. Zgadzając się tym samym na dokonanie transakcji po dowolnej najlepszej cenie zgłoszonej przez drugą stronę.
 • Zlecenie PCR (po cenach rynkowych) – składający zlecenie zgadza się na zakup/sprzedaż po najlepszej cenie, zgłoszonej przez drugą stronę w momencie przekazania zlecenia na giełdę. W sytuacji, kiedy zlecenie nie zostało zrealizowane w pełni, przekształca się w zlecenie z limitem ceny (którego wartość równa się cenie zrealizowanej części kupna/sprzedaży).
 • Zlecenie PEG – zawiera limit, który jest powiązany z kursem referencyjnym. PEG monitoruje najlepszy aktualny kurs po tej samej stronie arkusza zleceń, dostosowując do niego własną cenę. Usługa pozwala na ustalenie maksymalnych oraz minimalnych kursów.

PARAMETRY:

 • Domyślna ważność – ważność zlecenia obowiązuje tylko w czasie trwania sesji giełdowej, na której zostało złożone.
 • Ważność do określonego czasu – zlecenie obowiązuje do ustalonego z góry dnia i konkretnej godziny sesji giełdowej.
 • Ważność do określonego dnia – zlecenie, którego ważność dobiega końca wraz z upływem sesji giełdowej w danym dniu.
 • Nieograniczona ważność – zlecenie bez czasowego limitu ważności. Wiele giełd stosuje jednak w takim przypadku praktykę ograniczenia jego długości. I jest to rok kalendarzowy od momentu złożenia takiego zlecenia.
 • Ważne na zamknięcie – zlecenie ważne tylko do końca najbliższej fazy zamknięcia.
 • Ważne na fixing – zlecenie ważne tylko do końca najbliższej fazy zamknięcia/otwarcia/równoważenia.
 • Wykonaj i anuluj – zlecenie, które w momencie trafienia na giełdę powinno zostać zrealizowane w wielkości na jaką pozwala druga strona transakcji. Niezrealizowana jego część, zostaje anulowana.
 • Wykonaj lub anuluj – zlecenie, które wymaga realizacji w całości w momencie przekazania go na giełdę. Jeżeli nie ma możliwości całkowitej realizacji, wtedy zostaje anulowane.

Na co zwrócić uwagę, wybierając konto maklerskie?

Domy i biura maklerskie swoją ofertę dedykują zarówno dla początkujących inwestorów jak i bardziej doświadczonych “graczy”. O przeznaczeniu danego rachunku, klient jest zazwyczaj informowany na wstępnym etapie oferty.

Czym zatem kierować się, wybierając dla siebie konto maklerskie? Istnieje kilka uniwersalnych czynników, które wpływają na atrakcyjność danego rachunku brokerskiego. Przede wszystkim należy zapoznać się dokładnie z tabelą opłat i prowizji, a w niej z takimi pozycjami jak:

 • koszty założenia i prowadzenia konta inwestycyjnego
 • wysokość prowizji maklerskich (naliczanych od transakcji)
 • opłaty za przechowywanie papierów wartościowych na rachunku
 • wysokość opłat za przelewy na konto bankowe
 • wysokość prowizji za przegląd notowań w czasie rzeczywistym
 • koszty dodatkowych usług (programy, systemy, kursy, szkolenia, doradztwo, narzędzia do analizy, dostęp do rynku walutowego Forex)

Poza wszelkiego rodzaju opłatami, uwagę powinniśmy zwrócić również na oferowany zakres dostępu do rynków inwestycyjnych. Ponieważ oferty poszczególnych podmiotów czasem znacząco się różnią i np. nie każdy dom maklerski umożliwia inwestowanie na giełdach zagranicznych czy na rynkach pozagiełdowych.

Kolejną ważną kwestią jest ilość dostępnych metod realizacji zleceń. Większość domów maklerskich oferuje swoim klientom możliwość składania dyspozycji przez internet, drogą telefoniczną lub osobiście w placówce. Oczywiście każdy kanał dostępu, różni się także wysokością naliczanych opłat. Skoro nabyliśmy już pewnej niezbędnej wiedzy – przyjrzyjmy się najlepszym kontom maklerskim na rynku.

 

KONTO MAKLERSKIE – RANKING – GRUDZIEŃ

Konto maklerskie Deutsche Bank – db Makler

Konto maklerskie Deutsche Bank - DB Makler

 • Otwarcie oraz prowadzenie rachunku – 0 zł.
 • Koszty przelewu na powiązane konto osobiste – 0 zł.
 • Przelew internetowy na inny rachunek bankowy – 5 zł.
 • Koszty przechowywania papierów wartościowych – 0,003% ich wartości rynkowej (stan na ostatni dzień kwartału) oraz 0,02% jeśli ich wartość przekracza 2 mln zł.
 • Opłaty i prowizje od zleceń:
 • akcje – 0,19%.
 • obligacje – 0,14%.
 • obrót opcjami – 2% transakcji.
 • kontrakty terminowe (akcje) – 3 zł.
 • terminowe kontrakty (indeksy, obligacje skarbowe) – 8 zł.
 • kontrakty terminowe (waluty) – 0,30 zł.
 • Day Trading – prowizje w wysokości odpowiadającej zleceniom standardowym.
 • Notowania online – dostęp:
 • 1 najlepsza oferta – 0 zł.
 • 5 najlepszych ofert – 88 zł/mc.
 • Całościowy zestaw ofert – 174 zł/mc.

 

Konto maklerskie mBank – eMakler

Konto maklerskie mBank - eMakler

 • Otwarcie oraz prowadzenie rachunku – 0 zł (jeśli w przeciągu roku na rachunku nie zostanie wykonana żadna transakcja, biuro maklerskie naliczy opłatę w wysokości 30 zł).
 • Koszty przelewu na powiązane konto osobiste – 0 zł.
 • Przelew internetowy na inny rachunek bankowy – 5 zł.
 • Koszty przechowywania papierów wartościowych – 0,00066% dla akcji o wartości ponad 500.000 zł oraz 0,00264% jeśli ich wartość przekracza 5 mln zł.
 • Opłaty i prowizje od zleceń:
 • akcje – 0,39%.
 • obligacje – 0,19%.
 • obrót opcjami – 2% transakcji.
 • kontrakty terminowe (akcje) – 2,90 zł.
 • terminowe kontrakty (indeksy, obligacje skarbowe) – 9 zł (WIG20), 2,90 zł (obligacje).
 • kontrakty terminowe (waluty) – 2,90 zł.
 • Day Trading – 0,25% (opłata naliczana od wszystkich transakcji w danym miesiącu po przekroczeniu pułapu 25.000 zł).
 • Notowania online – dostęp:
 • 1 najlepsza oferta – 0 zł.
 • 5 najlepszych ofert – opłata zależy od wartości 3-miesięcznych obrotów: powyżej 400.000 zł – bezpłatnie, 300-400 tys. zł – opłata 22,03, 200-300 tys. zł – opłata 44,05 zł, 100-200 tys. zł – opłata 66,08, do 100 tys. zł – opłata 88,10 zł.
 • Całościowy zestaw ofert – brak opcji.
 • Aby aktywować rachunek eMakler, należy posiadać rachunek osobisty w mBanku. Klienci, którzy takowego jeszcze nie mają, mogą otworzyć np. darmowe konto Standard, którego analizę zamieściliśmy na stronie głównej serwisu.

 

Konto maklerskie Bank BPS – Rachunek Inwestycyjny

Konto maklerskie Bank BPS - Rachunek Inwestycyjny

 • Otwarcie rachunku – 0 zł.
 • Prowadzenie rachunku – 50 zł rocznej opłaty (25 zł dla kont otwartych w drugim półroczu).
 • Koszty przelewu na powiązane konto osobiste – 0 zł.
 • Przelew (osobiście, telefonicznie) na inny rachunek bankowy – 2 zł.
 • Koszty przechowywania papierów wartościowych – 0,00066% – akcje, 0,00036% – obligacje Skarbu Państwa. Opłaty pobierane dla aktyw o wartości powyżej 500.000 zł (wg stanu na ostatni dzień miesiąca).
 • Opłaty i prowizje od zleceń:
 • akcje – 0,13%.
 • obligacje – 0,13%.
 • obrót opcjami – 2% transakcji.
 • kontrakty terminowe (akcje) – 3 zł.
 • terminowe kontrakty (indeksy, obligacje skarbowe) – 5 zł.
 • kontrakty terminowe (waluty) – 1 zł.
 • Day Trading – wg opłat standardowych.
 • Notowania online – dostęp:
 • 1 najlepsza oferta – 0 zł.
 • 5 najlepszych ofert – 88,10 w pakiecie M@klernet Plus. Istnieje możliwość uniknięcia tej opłaty, jeżeli klient wykonał obrót na poziomie 50.000 zł lub 50 kontraktów.
 • Całościowy zestaw ofert – 174,05 zł w pakiecie M@klernet Max. Istnieje możliwość uniknięcia tej opłaty, jeżeli klient wykonał obrót na poziomie 100.000 zł lub 100 kontraktów.

 

Konto maklerskie Alior Bank – Inwestor Standard

Konto maklerskie Alior Bank - Inwestor Standard

 • Otwarcie oraz prowadzenie rachunku – 0 zł.
 • Koszty przelewu na powiązane konto osobiste – 0 zł.
 • Przelew internetowy na inny rachunek bankowy – 0 zł.
 • Koszty przechowywania papierów wartościowych – 0,00033%. Comiesięczna opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy wartość instrumentów finansowych wynosi ponad 1 mln zł. Uniknięcie prowizji jest również możliwe w sytuacji, kiedy klient w ciągu miesiąca zawarł transakcje na poziomie 20% depozytu.
 • Opłaty i prowizje od zleceń:
 • akcje – wysokość opłaty zależy od obrotu w poprzednim miesiącu (lub 3 poprzednich miesiącach): powyżej 1 mln zł – 0,29%, od 300.000 zł do 1 mln zł – 0,34%, do 300.000 zł – 0,38%.
 • obligacje – 0,19%.
 • obrót opcjami – 2% transakcji.
 • kontrakty terminowe (akcje) – 3 zł.
 • terminowe kontrakty (indeksy, obligacje skarbowe) – wysokość opłaty zależy od obrotu w poprzednim miesiącu (lub 3 poprzednich miesiącach): powyżej 200 pozycji – 7 zł od kontraktu, do 200 pozycji – 9 zł od kontraktu.
 • kontrakty terminowe (waluty) – 0,50 zł.
 • Day Trading – 0,2% (w przypadku akcji) oraz 6 zł (kontrakty terminowe).
 • Notowania online – dostęp:
 • 1 najlepsza oferta – 0 zł.
 • 5 najlepszych ofert – 88,18 zł w pakiecie Inwestor Plus.
 • Całościowy zestaw ofert – 174,05 zł w pakiecie Inwestor Max.

 

Konto maklerskie PKO BP – Rachunek Inwestycyjny

Konto maklerskie PKO BP - Rachunek Inwestycyjny

 • Otwarcie rachunku – 0 zł.
 • Prowadzenie rachunku – otwarcie konta wraz z internetowym systemem w I półroczu – 55 zł (bez systemu internetowego – 60 zł). Otwarcie konta wraz z internetowym systemem w II półroczu – 30 zł (bez systemu internetowego – 35 zł). Z opłat zwolnieni są posiadacze kont Platinum. Ponadto klienci, którzy otworzą rachunek do końca września 2017 r. będą zwolnieni z opłat do 31 grudnia 2017 roku.
 • Koszty przelewu na powiązane konto osobiste – 0 zł.
 • Przelew internetowy na inny rachunek bankowy – standardowo – 3 zł, bezpłatnie w promocji.
 • Koszty przechowywania papierów wartościowych – 0,000495% – akcje, 0,00027% – obligacje. Opłaty pobierane dla aktyw o wartości powyżej 1 mln zł (wg stanu na ostatni dzień miesiąca).
 • Opłaty i prowizje od zleceń:
 • akcje – 0,39%.
 • obligacje – 0,20%.
 • obrót opcjami – 2% transakcji.
 • kontrakty terminowe (akcje) – standardowo – 8,50 zł, w promocji – 2 zł.
 • terminowe kontrakty (indeksy, obligacje skarbowe) – 8,50 zł.
 • kontrakty terminowe (waluty) – standardowo – 8,50 zł, w promocji – 0,85 zł.
 • Day Trading – zwrot prowizji od transakcji terminowych dla brokerów mających obrót 10 kontraktów dziennie (5 otwartych i 5 zamkniętych) – 4 zł od kontraktu.
 • Notowania online – dostęp:
 • 1 najlepsza oferta – 0 zł.
 • 5 najlepszych ofert – 88 zł.
 • Całościowy zestaw ofert – 174 zł.
 • Dostęp do zagranicznych rynków (giełda).
Ocena internautów
[Ogółem: 2 Średnio: 4.5]